OER kompakt – Was sind Open Educational Resources?

OER kompakt – Was sind Open Educational Resources?